Inleiding ‘Samenwerken is het nieuwe fuseren in de zorg’, aldus Kees Ahaus, hoogleraar Health Service Management & Organization aan de Erasmus Universiteit. Maar succesvol samenwerken doe je niet zomaar. Want samenwerken is lastig! Onderzoek wijst uit dat 60 tot 70% van de samenwerkingsverbanden na 5 jaar hun doelen niet hebben gehaald. Allianties verliezen in 5… Read More


Inleiding De mate waarin de zorgsector erin slaagt om succesvol te kunnen samen, zal voor een groot deel de toekomst van ons zorgstelsel bepalen. Alle spelers hebben daarom een uitdaging zich te bekwamen in ‘de kunst van het samen werken’. Boeiend in dit verband is het recente rapport van Significant Public over drie experimenten over… Read More


Inleiding VWS is in december de consultatie gestart voor de toekomst van ons zorgstelsel. De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren, aldus VWS. In de discussienota “Zorg voor… Read More


Inleiding De nijpende problemen in de jeugdzorg blijven krantenkoppen bezorgen. De laatste weken lezen we vooral over de grote winsten die sommige jeugdzorgaanbieders opstrijken. Vaak gaat het om nieuwe toetreders die gelden afromen die anders naar gevestigde jeugdzorgaanbieders zouden gaan. Een evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat er knelpunten bestaan in de uitvoering van… Read More


Inleiding Vorig week had ik weer wat ik noem een ‘Teams-week’. Switchen tussen Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en Skype, ik kreeg vierkante ogen van de hele dag beeldbellen. Vast herkenbaar voor iedereen die nu genoodzaakt is veel thuis te werken. En dan mag ik nog van geluk spreken. Ik beschik over een fijn kantoor… Read More


Inleiding Op 1 januari 2015 is met de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering overgegaan naar de gemeenten. Gemeenten, als meest nabije overheid, zouden het best in staat zijn de hulp en ondersteuning dicht bij kinderen en gezinnen te organiseren en daarbij ook de noodzakelijke verbindingen met andere levensterreinen te kunnen leggen… Read More


Inleiding De wijkverpleging staat onder druk. Met zijn brief ‘bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging’ beoogt de minister een doorbraak. De huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet houdbaar. De minister wil naar een situatie waarin integrale zorg wordt verleend door herkenbare en aanspreekbare wijkverplegingteams. Zorgprofessionals, van één of meerdere zorgaanbieders, die wijkverpleging… Read More