Website | Auteursrecht | Disclaimer

De website ‘workingsunriseconsultancy.nl’ (hierna: “Website”) bevat content die eigendom is van Working Sunrise Consultancy B.V, en valt onder het auteursrecht van Working Sunrise Consultancy B.V.  Alle rechten voorbehouden. Niets van deze Website, inclusief – doch niet beperkt tot – de tekst, afbeeldingen en de html-code, mag in enige vorm of op enige wijze worden verveelvoudigd of verzonden zonder de schriftelijke toestemming van Working Sunrise Consultancy B.V.

Door gebruik te maken van deze Website verklaart u gehouden te zijn aan de onderstaande algemene voorwaarden.

De informatie op deze Website is bedoeld om de gebruikers algemene informatie te verstrekken over onderwerpen die voor hen relevant kunnen zijn. Ondanks het feit dat al het mogelijke is gedaan om actuele en juiste informatie te verstrekken, kunnen fouten niet worden uitgesloten. Voorts kan op deze Website worden verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving. Die is in de loop der tijd aan verandering onderhevig en dient dan ook uitsluitend te worden uitgelegd in het licht van de meest recente wet- en regelgeving. Working Sunrise Consultancy B.V. is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor onjuistheden of ommissies in de content van deze Website. Alle content van deze Website en alle via deze Website te verlenen diensten worden ‘als zodanig’ [‘as is’] aangeboden, zonder waarborgen ten aanzien van volledigheid, juistheid of tijdigheid, en zonder uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaringen, garanties of andere contractuele voorwaarden van welke aard dan ook. Working Sunrise Consultancy verklaart noch waarborgt dat deze Website, de verschillende via deze Website te verlenen diensten en/of enige van deze Website gedownloade informatie, software of materialen juist, actueel, ononderbroken, vrij van fouten, vrij van omissies, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zijn. Working Sunrise Consultancy B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens u en jegens wie dan ook ten aanzien van de content van deze Website en alle via deze Website te verlenen diensten, uit hoofde van hetzij onrechtmatige daad, hetzij enig contract of enige garantie, risicoaansprakelijkheid, nalatigheid of anderzins, en hetzij ten aanzien van directe of indirecte schade of gevolgschade, bijzondere schade of strafschade of een daarmee vergelijkbare schade(vergoeding), ook als Working Sunrise Consultancy B.V. op de hoogte was (gesteld) van de mogelijkheid van dergelijke schade(vergoedingen) of daarvan op de hoogte had moeten zijn.

De informatie op deze Website dient niet te worden opgevat als een professionele advies- of dienstverlening. Voordat u daadwerkelijk besluiten neemt, dient u omtrent specifieke  kwesties bij Working Sunrise Consultancy B.V. of bij een andere professionele adviseur die bekend is met uw specifieke feitelijke omstandigheden advies in te winnen.