Op 1 januari 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg 2022 (de code) in werking getreden. Het gaat om het een update van de code die in 2017 is ingevoerd. De code wordt aangepast zodat deze in lijn is met nieuwe wetgeving, zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018… Read More


Inleiding Langzamerhand is het een maatschappelijk thema aan het worden: hoeveel mag je verdienen met zorg. De discussie rond Sywert van Lienden en zijn ‘mondkapjes-deal’ is een recent voorbeeld. Als samenleving eisen wij dat de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. Ná de pandemie, de geringe beloning van zorgpersoneel, en door de alsmaar stijgende… Read More


Inleiding De coronapandemie en de crisismaatregelen van de overheid veroorzaken een ongekende crisis. Tal van organisaties staan voor ongekende uitdagingen. Bestuurders en toezichthouders staan voor verschillende dilemma’s. Waaronder de afweging in hoeverre wordt de eigen continuïteit van de organisatie voorop gesteld of wordt er ook ruimte gemaakt voor de belangen van werknemers en partners in… Read More


Inleiding De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft in 2016 als opvolger van de Zorgbrede Governancecode 2010 een nieuwe governancecode vastgesteld: de Governancecode Zorg, die met ingang van 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze op zeven principes gebaseerde code is een vorm van zelfregulering, zodat de overheid zorginstellingen de ruimte geeft om op eigen… Read More


Inleiding Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe Governance Code Cultuur 2019 van kracht. De recente wijzigingen brengen deze code in lijn met die van andere sectoren. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij. Governance Code Cultuur 2019 Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties, aldus het voorwoord bij de… Read More


Begin september 2017 is de in 2016 herziene Corporate Governance Code wet geworden en treedt in werking met ingang van  1 januari 2018. Dit betekent dat Nederlandse beursvennootschappen verantwoording moeten afleggen over de naleving van de  Code in het bestuursverslag. De Code moet worden nageleefd conform het beginsel ‘pas toe of leg uit’. De Monitoring… Read More