Inleiding Ongetwijfeld heb je gelezen over het fenomeen ChatGPT. ChatGPT is een artificial intelligence (AI) taalmodel ontwikkeld door het bedrijf OpenAI. Het is ontworpen om mensachtige reacties op tekstinvoer te genereren, waardoor het in staat is om deel te nemen aan gespreksinteracties met gebruikers. ChatGPT is getraind op een enorme hoeveelheid diverse tekstgegevens van internet… Read More


Samenwerken en medezeggenschap cliënten Het creëren van samenwerkingsverbanden in de zorg kan grote gevolgen hebben voor de zorgverlening aan patiënten/cliënten (hierna: cliënten). Als maatschappij hebben wij de belangen van cliënten bij het aangaan van zulke samenwerkingsverbanden erkend in wetgeving. In het bijzonder in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Deze wet regelt de… Read More


Inleiding In de zomer van 2022 heeft de minister van VWS haar plan kenbaar gemaakt voor de toekomst van de ouderenzorg: het programma “Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen” (WOZO). Urgentie is de drijfveer achter het WOZO-programma. De zorgvraag van ouderen heeft het aanbod overtroffen. Met WOZO is daarom de minister direct met de betrokken… Read More


Inleiding Kwetsbare ouderen die thuis wonen ontvangen zorg uit verschillende zorgdomeinen. Passende zorg voor deze ouderen vereist een goede samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onlangs geadviseerd om de verantwoordelijkheid voor de vereiste multidisciplinaire samenwerking voor deze zorg centraler te organiseren en de afspraken hierover steviger te omschrijven. Ook de bekostiging… Read More


Innoveren: noodzakelijk maar tóch geen prioriteit Het Nederlandse zorgstelsel staat de komende jaren voor ongekende uitdagingen. Geen enkele partij twijfelt aan de noodzaak van innoveren om deze uitdagingen aan te kunnen. Zorgbestuurders willen liever vandaag dan morgen vernieuwingen doorvoeren. Maar de praktijk blijkt complex. Uit een recent rapport van KPMG, waarbij 200 ceo’s van zowel… Read More


Inleiding In juni van dit jaar heeft de Raad Volksgezondheid & Samenleving (RVS) een advies uitgebracht dat heet ‘de kunst van het innoveren’. Een pakkende titel, want innoveren is werkelijk een kunst. Aanleiding voor het advies is de stelling dat het Nederlandse innovatiebeleid voor zorg en sociaal domein dringend aan herziening toe is. De uitdagingen… Read More


Inleiding Samenwerking tussen organisaties is geen nieuw fenomeen. Organisaties zijn al eeuwenlang allianties of samenwerkingsverbanden aangegaan. Maar in de afgelopen jaren is het aantal allianties tussen organisaties aanzienlijk toegenomen. Met name in periodes van economische onzekerheid worden allianties gezien als een zinvol alternatief voor overnames, fusie of zelfs organische groei. Ondanks een stijgend belang blijft… Read More


Inleiding De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) staat al langere tijd onder druk. Met name de lange wachttijden vormen een probleem. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlands Zorgautoriteit (NZa) houden toezicht op de inspanningen van met name de GGZ-instellingen en zorgverzekeraars om de wachttijden te verkorten. De aanpak van de hoge… Read More


Op 1 januari 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg 2022 (de code) in werking getreden. Het gaat om het een update van de code die in 2017 is ingevoerd. De code wordt aangepast zodat deze in lijn is met nieuwe wetgeving, zoals de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018… Read More


Belang van samenwerken neemt toe Het belang van samenwerken zal voor organisaties alleen maar toenemen. Met name omdat niet alles zelfstandig kan worden gedaan, de klant of leverancier daarom vraagt of omdat innoveren ertoe dwingt. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw organisatie in staat is om van de samenwerking een succes te maken? Doelen… Read More