Met ingang van 1 januari 2017 is het klachten- en geschillendeel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Het kwaliteitsdeel van de Wkkgz is eerder in 2016 in werking getreden. Het klachtendeel van de Wkkgz is in de plaats gekomen van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De reden is dat… Read More


Regelmatig lezen we in kranten dat ook zorginstellingen problemen hebben met een renteswap. Een renteswap is een complex financieel product waarmee gespeculeerd wordt op de wisselende rentestanden. Op advies van de grootbanken hebben sommige zorginstellingen ook een renteswap bij hun lening aangeschaft. Met als bedoeling om de variabele rente op de lening vast te zetten, waardoor… Read More


Invloed cliënten op zorgverzekeraars Twintig jaar ná het inwerkingtreden van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen lijkt het erop dat cliënten ook invloed krijgen op de besluitvorming van besturen van zorgverzekeraars. De wet ‘Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar’ (Wet verzekerdeninvloed) is in de maak. Met… Read More


De zorgaanbieder en de Centrale Cliëntenraad (CCR) vragen de LCvV een bindende uitspraak te doen over een voorgenomen besluit van de zorgaanbieder tot uniformering en verhoging van de waskosten voor cliënten die wonen op de psychogeriatrische locaties. De zorgaanbieder wil afwijken van het verzwaard advies dat de CCR heeft gegeven inzake dit voorgenomen besluit. Door… Read More


De Hoge Raad heeft op 16 december 2016 een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak waarbij Lunet Zorg was betrokken. De discussie ging erom of een zorgaanbieder de verplichting heeft om op elke locatie een cliëntenraad in te stellen. ‘Zo’n verplichting is complex en kostbaar om te organiseren’, zegt de zorgaanbieder. ‘Pas een cliëntenraad op elke… Read More


“For some of our most important beliefs we have no evidence at all, except that people that we love and trust hold these beliefs. Considering how little we know, the confidence we have in our beliefs is preposterous – and it is also essential.” (D. Kahneman, Thinking Fast and Slow). Onze samenleving is ondertussen zo… Read More


De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op verzoek van de Stichting Horizon en Stichting Altra bepaald dat hun voorgenomen fusie niet gemeld hoeft te worden bij ACM. Beide stichtingen verzorgen speciaal onderwijs aan kinderen met psychiatrische of gedragsstoornissen. Het verlenen van door de overheid gefinancierde onderwijsactiviteiten is in beginsel niet als een economische activiteit… Read More


Begin van deze zomer is het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aan de Tweede Kamer toegestuurd. Met dit wetsvoorstel worden een aantal belangrijke wijzigingen voor de stichting, de vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij voorgesteld. Door een aantal wetsartikelen binnen Boek 2 Burgerlijk Wetboek te verplaatsen naar het algemene gedeelte worden deze artikelen ook… Read More


De NVTZ en de NVZD hebben kritische kanttekeningen geplaatst bij de voorgestelde wijzigingen van de Zorgbrede Governancecode, in te voeren in 2017. Reactie NVTZ Zorgbrede Governancecode 2017 Reactie NVZD Zorgbrede Goverancecode 2017… Read More