Complexiteit neemt toe

Door recente ontwikkelingen is het nodig dat zorginstellingen kritisch kijken naar de status van hun statuten, reglementen en governance.

IGJ en NZa hebben onlangs aangegeven dat zij meer prioriteit gaan geven aan de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorg. In dit verband geven zij de onder toezicht staande instellingen aanbevelingen hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden:

 1. veranker de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in het publiekrecht: dit betekent met name dat voor alle zorgaanbieders zal gelden dat:
  • de geschiktheid en betrouwbaarheid van bestuursleden wordt geborgd;
  • voorkomen wordt dat zorggeld uit de zorg verdwijnt door belangenverstrengeling en het oneigenlijk besteden van zorggeld;
  • eisen worden gesteld aan uitbesteding van diensten en de verantwoording daarover;
  • zorgaanbieders beschikken over een adequate risicobeheersingssysteem;
  • zorgaanbieders volledige financiële en maatschappelijke verantwoording afleggen;
 2. zorg dat de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering effectief kan worden gehandhaafd door de IGJ en NZa: dit betekent dat IGJ en NZa dienen te beschikken over nieuwe handhavingsinstrumenten met boetebevoegdheid, zoals:
 3. een wettelijke bevoegdheid om een toelating van een zorgaanbieder te weigeren of in te trekken;
 4. verhinderen dat de wettelijke norm wordt omzeild bijvoorbeeld door concernvorming.

De NVTZ constateert dat de governance van zorginstellingen in een complexer krachtenveld is beland. Voor de interne toezichthouders betekent dit dat zij oog moeten hebben voor dit krachtenveld en dit in haar toezichthoudende rol moeten betrekken. Continu blijven afvragen: ‘doen wij de juiste dingen en doen wij deze dingen goed?’. De NVTZ geeft haar leden aanbevelingen zoals:

 1. wanneer de zorginstelling tot een groep behoort waarbij de stichting als houdstermaatschappij fungeert van BV’s, moet de raad van toezicht de bevoegdheid hebben om direct toezicht te houden op de activiteiten van de BV’s. Dit geldt ook voor andere samenwerkingsverbanden bijvoorbeeld in de vorm van overeenkomsten, coöperaties en nevenstichtingen;
 2. financiële middelen die ten goede dienen te komen van de zorg, horen niet buiten de werking van de WTZi te worden aangewend.

Controleer de status van uw governance huishouding

De aandacht van IGJ en NZa en de complexer omgeving van good governance maakt dat zorginstellingen er goed aan doen om de status van hun statuten, reglementen en governance te controleren.

Dispicio kan hierin helpen. Door onze quick scan brengen wij in beeld de stand van zaken met daarbij aanbevelingen zodat u direct weet welke akties van belang zijn. Natuurlijk helpen we ook graag bij het uitvoeren van de akties.

Meer weten? Neem gerust contact met me op.

Henry Goverde