Op 1 juli 2020 treedt de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking. Instellingen hebben zes maanden de tijd om hun medezeggenschapsregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Het ministerie heeft onlangs aangegeven dat ondanks de coronacrisis instellingen geen uitstel krijgen om hun medezeggenschapsregeling aan te passen aan de nieuwe regels. Kortom: medezeggenschapsregelingen dienen uiterlijk… Read More


Inleiding De coronapandemie en de crisismaatregelen van de overheid veroorzaken een ongekende crisis. Tal van organisaties staan voor ongekende uitdagingen. Bestuurders en toezichthouders staan voor verschillende dilemma’s. Waaronder de afweging in hoeverre wordt de eigen continuïteit van de organisatie voorop gesteld of wordt er ook ruimte gemaakt voor de belangen van werknemers en partners in… Read More


Inleiding Het verbeteren van de medezeggenschap van cliënten in de zorg kent een bewogen geschiedenis, die nog niet ten einde is. De laatste ontwikkeling is de herziening en verbetering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dit heeft geresulteerd in het wetsvoorstel Wmcz 2018 dat op 21 mei 2019 is aangenomen door de Eerste Kamer.… Read More


Inleiding Eind 2019 heeft de IGJ haar rapport gepubliceerd naar aanleiding van het onderzoek – in samenwerking met de NZa – naar (de mate van) goed bestuur bij DeSeizoenen B.V. DeSeizoenen is een antroposofische zorginstelling voor gehandicapten en is onlangs kritisch in het nieuws geweest doordat er twijfels waren over de wijze van het financieren… Read More


Inleiding De jeugdsector verkeert in crisis en minister De Jonge heeft in zijn laatste brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij deze crisis wil keren. Er is extra geld toegezegd voor de uitvoering van de Jeugdwet: € 420 mln in 2019, € 300 mln in 2020 en € 300 mln in 2021. Er wordt… Read More


Inleiding De vereniging Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft in 2016 als opvolger van de Zorgbrede Governancecode 2010 een nieuwe governancecode vastgesteld: de Governancecode Zorg, die met ingang van 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze op zeven principes gebaseerde code is een vorm van zelfregulering, zodat de overheid zorginstellingen de ruimte geeft om op eigen… Read More


Inleiding Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe Governance Code Cultuur 2019 van kracht. De recente wijzigingen brengen deze code in lijn met die van andere sectoren. Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij. Governance Code Cultuur 2019 Governance gaat over het besturen en de continuïteit van organisaties, aldus het voorwoord bij de… Read More


Inleiding De wijkverpleging staat onder druk. Met zijn brief ‘bekostiging en toekomstperspectief voor de wijkverpleging’ beoogt de minister een doorbraak. De huidige manier van werken in de wijkverpleging is niet houdbaar. De minister wil naar een situatie waarin integrale zorg wordt verleend door herkenbare en aanspreekbare wijkverplegingteams. Zorgprofessionals, van één of meerdere zorgaanbieders, die wijkverpleging… Read More


Inleiding Elk jaar publiceert KPMG haar rapportage ‘Wie doet het met wie’ binnen de zorgsector. De rapportage geeft een overzicht en analyse van de stand van zaken van de samenwerkingen binnen de zorg. KPMG is optimistischer dan vorig jaar, maar waarschuwt dat vooral op regionaal niveau de samenwerking te traag op gang komt. Regionale samenwerking:… Read More


Inleiding Op 6 september 2019 heeft de ministerraad ingestemd met het ontwerpbesluit met regels over het toepassingsbereik van de nieuwe Wmcz (Wmcz 2018). De Eerste Kamer heeft tot medio oktober 2019 de mogelijkheid om op het ontwerpbesluit te reageren. Toepassing Wmcz 2018 Het ontwerpbesluit geeft in artikel 2 aan dat de Wmcz 2018 niet van… Read More