Inleiding Langzamerhand is het een maatschappelijk thema aan het worden: hoeveel mag je verdienen met zorg. De discussie rond Sywert van Lienden en zijn ‘mondkapjes-deal’ is een recent voorbeeld. Als samenleving eisen wij dat de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar blijft. Ná de pandemie, de geringe beloning van zorgpersoneel, en door de alsmaar stijgende… Read More


Inleiding ‘Samenwerken is het nieuwe fuseren in de zorg’, aldus Kees Ahaus, hoogleraar Health Service Management & Organization aan de Erasmus Universiteit. Maar succesvol samenwerken doe je niet zomaar. Want samenwerken is lastig! Onderzoek wijst uit dat 60 tot 70% van de samenwerkingsverbanden na 5 jaar hun doelen niet hebben gehaald. Allianties verliezen in 5… Read More


Inleiding De mate waarin de zorgsector erin slaagt om succesvol te kunnen samen, zal voor een groot deel de toekomst van ons zorgstelsel bepalen. Alle spelers hebben daarom een uitdaging zich te bekwamen in ‘de kunst van het samen werken’. Boeiend in dit verband is het recente rapport van Significant Public over drie experimenten over… Read More


Inleiding VWS is in december de consultatie gestart voor de toekomst van ons zorgstelsel. De houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Hoewel er al hard wordt gewerkt aan noodzakelijke veranderingen, is er meer nodig om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren, aldus VWS. In de discussienota “Zorg voor… Read More


Inleiding Onlangs heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gerapporteerd dat er onvoldoende tijdige en juiste hulp geboden wordt aan jongeren met ernstige psychische problemen. De corona crisis draagt hieraan bij. Door de beperkende maatregelen is voor deze jongeren hun dagelijkse structuur weggevallen. In verschillende periodes konden zij niet naar school, en vrijetijdsbesteding, uitgaan, sport,… Read More


Inleiding Een vriend wees me op de blog van Paul Frissen en Pauline Meurs “Verlangen naar uniformiteit frustreert goed bestuur”; hij weet namelijk dat goed bestuur en toezicht dierbare onderwerpen  voor mij zijn. Vooral wanneer deze onderwerpen spelen binnen het sociaal domein. Frissen en Meurs leveren stevige kritiek op het nieuwe toezichtskader Kader Goed Bestuur… Read More


Inleiding De nijpende problemen in de jeugdzorg blijven krantenkoppen bezorgen. De laatste weken lezen we vooral over de grote winsten die sommige jeugdzorgaanbieders opstrijken. Vaak gaat het om nieuwe toetreders die gelden afromen die anders naar gevestigde jeugdzorgaanbieders zouden gaan. Een evaluatie van de Jeugdwet laat zien dat er knelpunten bestaan in de uitvoering van… Read More


Inleiding Vorig week had ik weer wat ik noem een ‘Teams-week’. Switchen tussen Microsoft Teams, Zoom, Google Meet en Skype, ik kreeg vierkante ogen van de hele dag beeldbellen. Vast herkenbaar voor iedereen die nu genoodzaakt is veel thuis te werken. En dan mag ik nog van geluk spreken. Ik beschik over een fijn kantoor… Read More


Inleiding Op 1 januari 2015 is met de Jeugdwet de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering overgegaan naar de gemeenten. Gemeenten, als meest nabije overheid, zouden het best in staat zijn de hulp en ondersteuning dicht bij kinderen en gezinnen te organiseren en daarbij ook de noodzakelijke verbindingen met andere levensterreinen te kunnen leggen… Read More


Inleiding De Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben onlangs de vernieuwde versie van hun gezamenlijke toezichtkader Goed Bestuur gepubliceerd. Dit kader is een aanscherping van de oorspronkelijke versie uit juli 2016. Het voornaamste verschil tussen het kader 2016 en 2020 is de wijziging voor het deel van het interne toezicht.… Read More