Organisaties moeten zich steeds sneller aanpassen aan hun veranderende omgeving. Thema’s als digitalisering, privacy, cybersecurity en duurzaamheid domineren de agenda van bestuurders en commissarissen. Deze uitdaging is groter geworden door de heersende pandemie.

Governance beweegt mee: de focus is niet langer gericht op de korte termijn maar op waardecreatie voor een brede groep van stakeholders op de langere termijn. Voeg daaraan toe de toenemende aandacht voor gedrag en cultuur, en het werkterrein van de boardroom is behoorlijk complex. Continue veranderen is de enige constante.

Binnen deze complexe werkveld is het adaptieve vermogen van organisaties cruciaal. De mate waarin een organisatie in staat is om zich snel en wendbaar aan te passen aan nieuwe omstandigheden is een belangrijke factor voor succes. 

Raden van toezicht / commissarissen hebben de belangrijke verantwoordelijkheid om een oordeel te vormen over het adaptieve vermogen van hun organisatie. Daarbij is het ‘in control zijn’ van belang. Vandaar de groeiende aandacht voor interne beheersing en de zwaarder wordende rol van de auditcommissie binnen de raad. In toenemende mate moeten toezichthouders grip hebben op hun organisatie.

In deze tijden van grote veranderingen dienen toezichthouders een beeld te hebben hoe zij hun verantwoordelijkheid dragen. Een (verplichte) jaarlijkse evaluatie volstaat niet. De raad moet haar eigen werkprocessen en acties duidelijk in beeld hebben. Ook het adaptieve vermogen van de raad zelf is van belang. Dispicio kan daarbij helpen.

Henry Goverde 06 5135 3456